L O A D I N G
Τ: (+30) 2281 0 76516 & 6932 32 77 72
E: enhordais.organois@gmail.comΤο Σωματείο


Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ» (Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή). Στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Συλλόγου την επωνυμία αυτού συνοδεύει, ως συστατικό της στοιχείο, το έμβλημα του Συλλόγου, το οποίο είναι σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει στο κέντρο αυτής σχεδιάγραμμα πένας, και εντός αυτής τρία ζεύγη χορδών εκ των οποίων η ανώτερη του τρίτου ζεύγους σχηματίζει τους λόφους της Ερμούπολης, καθώς και με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του Συλλόγου ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ *ΣΥΡΑ*.


Ο Σκοπός


Σκοπός του σωματείου είναι:


 • α) η διδασκαλία και η εκμάθηση έγχορδων και άλλων λαϊκών μουσικών οργάνων,

 • β) η διδασκαλία ρεμπέτικης, παραδοσιακής και εν γένει λαϊκής μουσικής,

 • γ) η διάσωση και η διάδοση της ρεμπέτικης μουσικής,

 • δ) η διοργάνωση σεμιναρίων ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής

 • ε) η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συναυλιών κ.λ.π., με σκοπό την διάδοση των ως άνω ειδών μουσικής, και στ) η δημιουργία εργαστηρίων για την μελέτη, καταγραφή, διάδοση και διδασκαλία της ρεμπέτικης, παραδοσιακής και, εν γένει, λαϊκής μουσικής.


Οι Βασικές Αρχές


Οι βασικές αρχές του Συλλόγου είναι:


 • Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς,

 • Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,

 • Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της,

 • Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,

 • Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.


 • 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:

  •   
  • α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου

  •   
  • β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

  •   
  • γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

  •   
  • δ. Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)

  •   
  • ε. Βιβλίο Ταμείου

  •   
  • στ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου

  •   
  • ζ. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών

 • 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει
     
  • α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και

  •   
  • β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.


 • 3. Το Βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.

 • 4. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Το Διοικητικό Συμβούλιο


Καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό κανονίζεται από το ΔΣ κατά τις διατάξεις των περί Σωματείων Νόμων, καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.


Η ψήφιση του παρόντος αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα έγινε στις 10/01/2017 στην πόλη της Ερμούπολης, όπου έγινε και η εκλογή της προσωρινής επιτροπής που αποτελείται από τους:


 • 1. Πρόεδρος: Ξαρχάκος Σταύρος του Λεωνίδα

 • 2. Αντιπρόεδρος: Νιώτης Στυλιανός του Ιωάννη

 • 3. Γενικός Γραμματέας: Αλμπέσκου Φλαβιανός του Ιωάννη

 • 4. Ταμίας: Ζάβρας Βρασίδας του Γεωργίου

 • 5. Μέλος: Φουστάνος Γεώργιος του Μιχαήλ

 • 6. Α΄Αναπληρωματικός: Νιώτης Εμμανουήλ του Ιωάννη

 • 7. Β΄Αναπληρωματική: Σταυρίδη Κωνσταντινίδου Γεωργία (Τζίνα) του Ιωάννη